본문

BEST 펼치기

맥OS 베타, AMD 나비 RDNA 아키텍쳐 지원이 추가되어글꼴

유명 해커인 Longhorn(@never_released)은 트위터를 통해  •AMD Navi RDNA 아키텍처에 대한 지원 추가를 언급했습니다.댓글 1 | 쓰기
1


맥북 붓캠이 외장지퓨 지원만 잘 해줬더라면 참 좋았을텐데

LuxDS | 76.27.***.*** | 19.10.15 11:38


1
댓글은 로그인 후 이용 가능합니다.
목록보기


위로가기
[RULIWEB] | 날짜 2019.12.09
Landsknecht™ | 추천 3 | 조회 2900 | 날짜 14:11
Landsknecht™ | 추천 7 | 조회 10798 | 날짜 2019.12.11
메로나맛쥬스 | 추천 2 | 조회 5012 | 날짜 2019.12.11
Landsknecht™ | 추천 2 | 조회 2138 | 날짜 2019.12.11
Landsknecht™ | 추천 4 | 조회 6014 | 날짜 2019.12.11
초코맛콘부 | 추천 3 | 조회 4588 | 날짜 2019.12.11
Landsknecht™ | 추천 4 | 조회 6438 | 날짜 2019.12.11
Landsknecht™ | 추천 1 | 조회 6753 | 날짜 2019.12.11
Ange·le·Carré | 추천 18 | 조회 12382 | 날짜 2019.12.10
oh-ya | 추천 4 | 조회 7885 | 날짜 2019.12.08
스텔D | 추천 0 | 조회 3519 | 날짜 2019.12.07
Landsknecht™ | 추천 8 | 조회 9978 | 날짜 2019.12.06
아쉬아나항공 | 추천 1 | 조회 2342 | 날짜 2019.12.06
Landsknecht™ | 추천 3 | 조회 2890 | 날짜 2019.12.06
Landsknecht™ | 추천 2 | 조회 3730 | 날짜 2019.12.04
Ange·le·Carré | 추천 7 | 조회 4497 | 날짜 2019.12.03
앰버한 | 추천 4 | 조회 7125 | 날짜 2019.12.02
대한제국군 | 추천 2 | 조회 16968 | 날짜 2019.12.01
Landsknecht™ | 추천 3 | 조회 4971 | 날짜 2019.11.27
Landsknecht™ | 추천 8 | 조회 9013 | 날짜 2019.11.20
요트맨470 | 추천 5 | 조회 10761 | 날짜 2019.11.17
휘모라 | 추천 2 | 조회 8400 | 날짜 2019.11.14
스트렐록 | 추천 6 | 조회 7184 | 날짜 2019.11.14
Landsknecht™ | 추천 5 | 조회 17809 | 날짜 2019.11.13
크로스경사 | 추천 5 | 조회 7342 | 날짜 2019.11.13
조유탸뉴 | 추천 4 | 조회 10835 | 날짜 2019.11.13
조유탸뉴 | 추천 1 | 조회 5087 | 날짜 2019.11.13
스트렐록 | 추천 3 | 조회 4592 | 날짜 2019.11.13

1 2 3 4 5
글쓰기
힛갤
오른쪽 BEST